1.Postanowienia ogólne
2.Definicje
3.Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4.Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5.Tryb postępowania reklamacyjnego
6.Własność intelektualna
8.RODO

7.Postanowienia końcowe

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1Strona www.markus.net.pl działa na zasadach określonych w niniejszym  Regulaminie.
   2.Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez  Stronę www.markus.net.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i  rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb  postępowania reklamacyjnego.
  3.Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez  Stronę www.markus.net.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i  rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb  postępowania reklamacyjnego.
  4.Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.markus.net.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1.Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.   (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
    2.Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz.   827),
    3.Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze   zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

2.DEFINICJE
  1.FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.markus.net.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2.REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  3.USŁUGODAWCA – Marek Kuś wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Markus s.c., adres siedziby: Mrozowa 20A, NIP: 679-151-20-00, REGON: , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Adam Majewski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Markus s.c., adres siedziby: Mrozowa 20A, NIP: 679-153-32-03, REGON: , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Markus s.c. Marek Kuś, Adam Majewski, adres siedziby: Mrozowa 20A, adres do doręczeń: Mrozowa 20A, NIP: 6791015170, REGON: 350573124, adres poczty elektronicznej: tomek@markus.net.pl, tel.: 122924410

4.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 

 3.RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 1.korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 2.Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 4.WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1.Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2.Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza   Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 1.komputer z dostępem do Internetu,
 2.dostęp do poczty elektronicznej,
 3.przeglądarka internetowa,
 4.włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 

5.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem   poczty elektronicznej na adres: tomek@markus.net.pl
 2.W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 

6.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1.Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.markus.net.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.markus.net.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.markus.net.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2.Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.markus.net.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 

7.Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO). Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.


1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Markus - Marek Kuś , Adam Majewski z siedzibą przy ul. Mrozowa 20A, 31-752 Kraków. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Markus z siedzibą przy ul. Mrozowa 20A, 31-752 Kraków lub email: markus@markus.net.pl


2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę dane będą przetwarzane również w celach marketingowych, tj przesyłania informacji o nowościach i promocjach drogą e-mailową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów.

3. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja zamówień, marketing naszych produktów i usług, uzasadniony interes administratora, tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji.

4. Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów czyli: firma kurierska, usługi płatnicze, poczta polska. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.

5. Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: www.markus.net.pl

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2.W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3.“Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej”.